ZMLUVNÉ PODMIENKY

Tieto Zmluvné podmienky upravujú používanie Sisdress (ďalej „Stránky“) všetkými návštevníkmi Stránky. Tieto Zmluvné podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi Vami ako užívateľom Stránky (ďalej „Vy“ alebo „užívateľ“), a ZC Holding (HK) Limited (2/F DAH SING LIFE BLDG 99-105 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK) (ďalej ZC), prípadne jeho pridružené jednotky (spoločne označované ako „ZC“, „my“ alebo „náš“) („Sisdress“, „Stránka“). Používaním Stránky súhlasíte v každom čase Vášho používania Stránky dodržiavať tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek prílohy alebo úpravy. Žiadame Vás preto, aby ste si, prosím, pred vstupom na Stránku starostlivo prečítali tieto Zmluvné podmienky. Vedzte, prosím, že tieto Zmluvné podmienky nevytvárajú dôverný vzťah medzi Vami a nami.

 

Vaše používanie Stránky podlieha aj našim Zásadám ochrany súkromia. Preto si, prosím, pred používaním Stránky starostlivo prečítajte aj Zásady ochrany súkromia. V prípade konfliktu medzi ustanoveniami v týchto Podmienkach zmluvy a ustanoveniami v Zásadách ochrany súkromia budú platné ustanovenia Zásady ochrany súkromia.

 

Ak prebývate v krajine v rámci Európskej Únie, tieto sú dohodou medzi Vami a ZC. V rámci tejto dohody budú tovary alebo služby doručované prostredníctvom ZC v závislosti na type platobnej metódy použitej na objednanie tovaru alebo služieb. Ak prebývate v akejkoľvek inej krajine, tieto Zmluvné podmienky sú dohodou medzi Vami a ZC a tovary alebo služby budú doručované priamo ZC.

1. Súhlas s Podmienkami zmluvy a prílohami

Zakaždým, keď používate alebo spôsobujete prístup k Sisdress, záväzne súhlasíte, že sa budete riadiť týmito Podmienkami zmluvy, ktoré môžu byť priebežne upravované bez toho, aby ste boli o tom upovedomený. Okrem toho, ak používate osobitnú službu na Sisdress, alebo prostredníctvom Sisdress, podrobujete sa všetkým pravidlám a smerniciam platným pre tieto služby, a tieto budú integrované v rámci týchto Podmienok zmluvy. Prečítajte si, prosím, Zásady ochrany súkromia tejto Stránky, ktoré sú integrované v rámci týchto Podmienok zmluvy.

2. Služby Sisdress

Sisdress a služby, ktoré Vám poskytuje na stránke Sisdress a jej prostredníctvom, sú poskytované na základe „stavu, v akom sú“. Súhlasíte s tým, že Sisdress si vyhradzuje právo upravovať alebo zrušiť poskytovanie stránky Sisdress a jej služieb, a odstrániť Vami poskytnuté údaje, či už dočasne alebo trvalo, kedykoľvek, bez predošlého oznámenia a bez akéhokoľvek dlhu voči Vám. Sisdress nezodpovedá za včasnosť, odstránenie informácií, neschopnosť skladovať informácie, nepresné informácie alebo nevhodné doručenie informácií.

3. Vaša zodpovednosť a povinnosti pri registrácii

Aby ste mohli používať stránku Sisdress alebo niektoré jej časti, možno si budete na Sisdress musieť zaregistrovať užívateľský účet; v tom prípade súhlasíte s poskytovaním pravdivých údajov na požiadanie, a - v prípade, že pre platnosť užívateľského účtu je požadovaný minimálny vek – zaväzujete sa, že ste dosiahli minimálne požadovaný vek. Registráciou užívateľského účtu explicitne súhlasíte s Podmienkami zmluvy tejto stránky, vrátane akýchkoľvek úprav vykonaných spoločnosťou Sisdress, ktoré sú zverejnené na tomto mieste.

4. Zásady ochrany súkromia

Registračné údaje a ďalšie osobne identifikovateľné informácie, ktoré môže táto stránka zhromažďovať, sú predmetom podmienok Zásad ochrany súkromia Sisdress.

5. Registrácia a heslo

Ste zodpovedný(á) za dodržiavanie dôvernosti svojho hesla a budete zodpovedný za celé používanie svojho užívateľského účtu a užívateľského mena, bez ohľadu na to, či ste k tomu dali oprávnenie alebo nie. Súhlasíte s tým, že okamžite upovedomíte Sisdress o každom neoprávnenom používaní Vášho účtu, užívateľského mena alebo hesla.

6. Reklamácie a vrátenie tovaru

Ak ste pre nejakú príčinu nespokojný(á) s Vašou objednávkou, kontaktujte nás, prosím, na adrese service@sisdress.com.

do 14 dní od prijatia pre uskutočnenie výmeny alebo refundácie. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nenosený, nepratý, nezmenený a nepoškodený s pripojenými originálnymi visačkami.

 

7. Vaše správanie

Súhlasíte s tým, že informácie alebo údaje všetkého druhu, či už textové, vo forme softvéru, kódu, hudobné alebo zvukové, fotografické, video alebo iné materiály („obsah“), dostupné verejne alebo súkromne, budú výhradnou zodpovednosťou osoby poskytujúcej spomínaný obsah, alebo osoby, ktorej užívateľský účet je použitý. Súhlasíte s tým, že Sisdress Vás môže vystaviť obsahu, ktorý môže byť nežiadúci alebo pohoršujúci. Sisdress žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah zobrazený na Sisdress alebo akékoľvek chyby alebo opomenutie.

 

Používaním Sisdress alebo niektorej zo služieb, ktoré poskytuje, explicitne súhlasíte stým, že:

 

(a) neposkytnete žiaden obsah alebo sa nebudete správať spôsobom, ktorý by sa mohol pokladať za: nezákonný; ilegálny; výhražný; škodlivý; urážlivý; obťažujúci; sliedivý; nezákonný; nactiutŕhačský; ohováračský; vulgárny; obscénny; agresívny; nežiadúci; pornografický; vyvinutý s cieľom zasahovať do činnosti Sisdress alebo akejkoľvek poskytnutej služby, alebo ju narušiť; infikovaný vírusom alebo iným deštruktívnym alebo zhubným programom; spôsobujúci občiansku alebo kriminálnu príťaž; alebo odporujúci platnému regionálnemu, štátnemu alebo medzinárodnému právu;

 

(b) nebudete zosobňovať alebo nevhodne reprezentovať svoje spojenie s akoukoľvek osobou alebo jednotkou; nebudete falšovať alebo pokúšať sa zamlčať alebo skresliť pôvod akéhokoľvek Vami poskytnutého obsahu;

 

(c) nebudete zhromažďovať alebo skladovať žiadne informácie o iných užívateľoch;

 

(d) nebudete poskytovať, a nepoužijete obsah alebo služby Sisdress obchodným spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zahŕňajúcim reklamný materiál, nevyžiadanú poštu, reťazové listy, pyramídové schémy, alebo akýkoľvek iný spôsob neoprávnenej inzercie alebo obchodovania; nebudete využívať Sisdress na propagáciu alebo vykonávanie žiadnych služieb alebo obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sisdress;

 

(e) nebudete poskytovať žiaden obsah, ktorý by mohol spôsobiť, že by bola spoločnosť Sisdress braná na občiansku alebo kriminálnu zodpovednosť, alebo ktorý by mohol byť považovaný za porušenie akýchkoľvek regionálnych, štátnych alebo medzinárodných zákonov, vrátane – ale nie obmedzené na – zákony súvisiace s autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi alebo obchodnými tajomstvami.

8. Odosielanie obsahu na Sisdress

Poskytnutím akéhokoľvek obsahu stránke Sisdress:

 

(a) súhlasíte udeliť spoločnosti Sisdress globálne, bez nároku na honorár, nepretržité, nevýlučné práva a licenciu (vrátane akýchkoľvek morálnych alebo iných nutných práv) použiť, vystavovať, reprodukovať, modifikovať, adaptovať, publikovať, distribuovať, uskutočňovať, propagovať, archivovať, prekladať a vytvárať nepôvodné práce a súbory, vcelku alebo čiastočne. Takáto licencia bude platná vzhľadom na akúkoľvek formu, médium a technológiu známe v čase poskytnutia alebo vyvinuté následne;

 

(b) ručíte za to a reprezentujete, že máte všetky legálne, morálne a iné práva, ktoré môžu byť potrebné na udelenie licencie Sisdress špecifikovanej v tejto sekcii 7;

 

(c) uznávate a súhlasíte s tým, že Sisdress bude mať právo (ale nie povinnosť), podľa svojho vlastného uváženia, odmietnuť uverejnenie, alebo odstrániť, alebo blokovať prístup k akémukoľvek obsahu, ktorý poskytnete, v každom čase a pre akúkoľvek príčinu, s predošlým oznámením alebo bez neho.

9. Typografické chyby

Hoci sa Sisdress usiluje o poskytnutie presných informácií o svojich výrobkoch a cenách, môžu sa vyskytnúť chyby v údajoch o cenách alebo typografické chyby. Sisdress nemôže potvrdiť cenu položky skôr, ako si ju objednáte. V prípade, že výrobok má uvedenú nesprávnu cenu alebo nesprávnu informáciu kvôli chybe v informácii o cene alebo výrobku, Sisdress má právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky zadané pre daný výrobku podľa vlastného uváženia. V prípade nesprávne oceneného výrobku, Sisdress Vás podľa vlastného uváženia môže buď skontaktovať kvôli ďalším inštrukciám, alebo zrušiť Vašu objednávku a upovedomiť Vás o tomto zrušení.

10. Kalkulácia cien pri rozdielnych menách

Kalkulácia cien výrobkov predávaných Sisdress je založená na hodnotách vypočítaných v amerických dolároch (USD, $, US$). Ceny zobrazené v iných menách sú prevedené z amerického dolára v súlade so súčasným devízovým kurzom. Kvôli kolísavým hodnotám jednotlivých mien nemusia byť ceny zobrazené na stránke v iných menách ako v amerických dolároch, okrem stránky so zobrazením detailov o produkte, aktuálne. Miesta na stránke, kde môžu byť hodnoty v menách iných ako amerických dolároch nepresné, zahŕňajú, okrem iného, propagačné nadpisy, propagačné stránky a informácie na stránkach o kategóriách výrobkov. Cena zobrazená na individuálnej stránke o výrobku, nezávisle od hodnoty meny, je v súčasnosti platná cena, ktorú sa zaväzujete zaplatiť na Sisdress, s výnimkou poštovného a balného.

11. Zodpovednosť za škody

Súhlasíte s tým, že Sisdress a predstavitelia Sisdress, pobočky, pridružené strany, zástupcovia, riaditelia, zamestnanci, činitelia, nezávislí dodávatelia, inzerenti a partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo požiadavky, vrátane opodstatnených legálnych poplatkov, ktoré môžu byť vznesené akoukoľvek treťou stranou, vzniknutým Vaším správaním alebo spojením s Sisdress alebo jej službami, obsahom, ktorý poskytnete, tým, že porušíte tieto Zmluvné podmienky, alebo tým, že porušíte práva akejkoľvek inej osoby alebo strany.

12. Odopretie záruk

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VYUŽÍVANIE AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO OBSAHU POSKYTOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU Sisdress A ZC HOLDING (HK) S RUČENÍM OBMEDZENÝM („SLUŽBA“) JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. POSKYTUJEME VÁM SLUŽBY A OBSAH V STAVE „V AKOM SÚ“, A Sisdress VÝSLOVNE POPIERA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, IMPLICITNÉ ALEBO PRIAMO VYJADRENÉ, ZAHŔŇAJÚCE OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE ZMLUVY.

 

Sisdress NEPOSKYTUJE ŽIADNU IMPLICITNÚ ALEBO PRIAMO VYJADRENÚ ZÁRUKU, ŽE KAŽDÁ SÚČASŤ SLUŽBY BUDE NEPRERUŠENÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ VÍRUSOV, VČASNÁ, BEZPEČNÁ, PRESNÁ, SPOĽAHLIVÁ, ALEBO URČITEJ KVALITY, ANI IMPLICITNE ALEBO SLOVOM NEZARUČUJE, ŽE JE BEZPEČNÉ STIAHNUŤ AKÝKOĽVEK OBSAH AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE Sisdress ANI ŽIADEN INÝ ÚČASTNÍK SLUŽBY NEPOSKYTUJE ODBORNÚ RADU ŽIADNEHO DRUHU A AKÚKOĽVEK RADU ALEBO INÚ INFORMÁCIU, KTORÚ DOSTANETE OD Sisdress, MÔŽETE POUŽIŤ VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO, A S TÝM, ŽE Sisdress NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

 

Niektoré jurisdikcie nemusia povoľovať odopretie implikovaných záruk, a niektoré z vyhlásení o odopretí záruky uvedených vyššie sa nemusia na Vás vzťahovať v súvislosti s implikovanými zárukami; ostatné zmluvné podmienky zostávajú napriek tomu vynútiteľné.

13. Obmedzenie zodpovednosti

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE EDITOR STRÁNKY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY PRIAMEJ, NEPRIAMEJ, MIMORIADNEJ, NÁHODNEJ, NÁSLEDNEJ ALEBO EXEMPLÁRNEJ POVAHY; TOTO ZAHŔŇA OKREM INÉHO ŠKODY SÚVISIACE SO STRATOU ZISKOV, DOBRÉHO MENA, ÚŽITKU, ÚDAJOV, ALEBO INÉ NEHMOTNÉ ŠKODY (AJ V PRÍPADE, ŽE Sisdress BOL INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKÔD), VYPLÝVAJÚCE Z (I) UŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAŤ SLUŽBY, (II) NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE UZATVORENEJ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAŠÍM ÚDAJOM ALEBO OBMENY PRENOSU ÚDAJOV, (IV) VYHLÁSENIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY UŽÍVAJÚCEJ SLUŽBY, ALEBO (V) AKÝCHKOĽVEK INÝCH OKOLNOSTÍ SÚVISIACIMI SO SLUŽBAMI.

 

V niektorých jurisdikciách nie je povolené obmedzenie zodpovednosti, a tieto obmedzenia sa preto nemusia na Vás vzťahovať.

14.Vyhradenie práv

Sisdress si vyhradzuje všetky práva Sisdress, zahŕňajúc okrem iného akékoľvek a všetky autorské práva, obchodné známky, patenty, obchodné tajomstvá, a iné vlastnícke práva, ktoré môže mať Sisdress vzhľadom na Sisdress a jeho obsah, tovary a služby, ktoré môže poskytovať. Použitie práv a vlastníctva Sisdress si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Sisdress. Sprístupnením svojich služieb Vám Sisdress neposkytuje žiadne implikované alebo výslovné licencie alebo práva, a nebudete mať žiadne právo využívať Sisdress alebo služby, ktoré poskytuje, akýmkoľvek komerčným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sisdress.

15. Porušenie autorských práv

Ak si myslíte, že Vaše vlastníctvo bolo použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý možno považovať za porušenie autorských práv alebo narušenie Vašich práv na intelektuálne vlastníctvo, môžete skontaktovať činiteľa na autorské práva vo Sisdress emailom na adrese service@sisdress.com.

.

 

16. Rozhodcovské konanie

Ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na urovnaní rozporu do 30 dní od vzniku rozporu, súhlasia s odoslaním tohto rozporu do Medzinárodného rozhodcovského centra v Hongkongu (Hong Kong International Arbitration Center, „HKIAC”) na posúdenie, ktoré sa bude viesť v súlade s rozhodcovskými pravidlami Komisie platnými v čase podania žiadosti o rozhodnutie. Výsledky rozhodnutia sú konečné a záväzné pre obidve strany.

17.Rôzne ďalšie informácie

(i) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok je považované v rozpore s právnymi predpismi súdom s jurisdikciou pre strany, spomínaná provízia sa vyloží tak, aby odrážala pôvodné zámery strán v súlade s platnými právnymi predpismi, a zvyšok týchto podmienok bude naďalej platný a použiteľný; (ii) neschopnosť ktorejkoľvek strany presadiť akékoľvek právo podľa týchto Zmluvných podmienok nebude považované za vzdanie sa práva tejto strany, a uvedené právo zostane v plnej platnosti a účinnosti; (iii) Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo kauza vzhľadom k Sisdress alebo jej službám musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo takýto nárok alebo kauza vznikli, inak bude spomínaný nárok alebo kauza navždy premlčaný, bez ohľadu na akékoľvek odporujúce právne predpisy; (iv) Sisdress môže previesť práva a povinnosti Sisdress za týchto Zmluvných podmienok; v tom prípade bude Sisdress oslobodený od akéhokoľvek ďalšieho záväzku.

0